Mātes piens

Noras Ikstenas rom ns M tes piens aptver laika posmu no Otr pasaules kara beig m un v sta par triju paaud u sievie u likte iem, bet v st juma centr ir 20 gadsimta 70 un 80 gadi Visu rom na tekstu caurau atteik an s no v ra un t va, no sap iem un iecer m, no darba un uzskatiem, no draugiem un tiem, kurus m lam aj visu paaud u sievie u s pju ce oti sp c gs iNoras Ikstenas rom ns M tes piens aptver laika posmu no Otr pasaules kara beig m un v sta par triju paaud u sievie u likte iem, bet v st juma centr ir 20 gadsimta 70 un 80 gadi Visu rom na tekstu caurau atteik an s no v ra un t va, no sap iem un iecer m, no darba un uzskatiem, no draugiem un tiem, kurus m lam aj visu paaud u sievie u s pju ce oti sp c gs ir piedo anas mot vs Tas kop mazotnes ir nep rtraukts uzdevums meitai, lai tur tu pie dz v bas m ti, kura apzin ti vi ai liegusi savu pienu, lai ne autu mantot savas s pes un izmisumu Ofici lo v sturi raksta uzvar t ji Patieso Latvijas dzimtu atmi glab tie notikumi, izjustais un p rdz votais Nora Ikstena to apliecina skaudri, tie i un l dz sirds dzi umiem uzrun jo i Val rijs Beloko s, gr matu s rijas M s Latvija, XX gadsimts mecen ts Triju paaud u sievie u meitas, m tes un m tesm tes likte u vijums ir k cie i sap ta bize Tik cie i, ka s p matu saknes Veidojas ma iska sievi tr svien ba Dz v ba un n ve To vienlaic gais skaudrums un maigums dzi i uzrun gan re listisk s deta s, gan po tiskos simbolos M lest ba un naids To augstspriegums Ir laime las t darbu, kur ie lielie j dzieni ir m kslinieciski piepild ti, jo tas gad s reti M ra Z l te is teksts ir mezgls, kuru Nora Ikstena rais jusi jau agr k rom n Dz ves svin ana pirms septi padsmit gadiem, st st Klus daba ar n vi un citos Aizraujo s cilv ka tap anas p t jums ar prec zi un kr i iez m tu fonu Latvijas PSR no se desmitajiem l dz asto desmitajiem Osvalds Zebris Lai pasarg tu Padomijas b r dzimu o meitu no meln nelaim bas piena, gudra m te atsak s b rnu barot Meita dodas m tei l dzi trimd , lai iepaz tu un atkarotu m ti dz vei Tas izdodas l dz br dim, kam r meita pati s k sl kt nebr ves sakultaj s nodev bas du s Apbr nojama ir Noras Ikstenas prasme veidot ori in las rom nu konstrukcijas Inga beleRom ns tapis, pateicoties Valsts kult rkapit la fonda un, jo pa i, mecen ta Val rija Beloko a un Baltic International Bank atbalstam.Gr matas m kslinieks J nis Es tis.
M tes piens Noras Ikstenas rom ns M tes piens aptver laika posmu no Otr pasaules kara beig m un v sta par triju paaud u sievie u likte iem bet v st juma centr ir gadsimta un gadi Visu rom na tekstu caur

 • Title: Mātes piens
 • Author: Nora Ikstena
 • ISBN: 9789934546013
 • Page: 429
 • Format: Hardcover
 • 1 thought on “Mātes piens”

  1. 4,5 zvaigznes. Atkal tie simboli un alegorijas. Paliek jautājums, cik lielā mērā mātes depresiju ietekmēja pastāvošā iekārta. Vieni dzīvo, kamēr citi nespēj un negrib, bet tā ir bijis visos laikos. Spēcīgi uzrakstīts romāns. Vairāk pārdomu gramatas.wordpress/2017/1

  2. Iztulkot! Vajag iztulkot krieviski, angliski, vāciski, franciski, spāniski un pārējās ES valodās! Lai lasa un izjūt, ko dod filozofēšana Vecajā Eiropā, kuru plānprātīgi ļaudis Āzijā realizē dzīvē. Francijā joprojām ir komunisti, kas koķetē ar Krieviju. Kādēļ mums šis eksperiments bija vajadzīgs? Iztulkot! Un nākamā gada grāmatu izstādē Vācijā šīs trīs prezentēt: Nora Ikstena "Mātes piens", Māra Zālīte "Pieci pirksti" un Kaspars Pūce "Pūcesbērna pati [...]

  3. Smeldzīga, ak vai, cik smeldzīga grāmata. Tāda, ko iesūkt sevī vienā elpas vilcienā un negribēt atrauties no lappusēm par spīti visam.Stāsts par padumjajiem laikiem, kas samaitā tik daudz nevainīgu dzīvju, par depresiju, par mātēm un meitām, par pekli un centieniem ievilkt citā cilvēkā gribu dzīvot.Klusa, piezemēta, tomēr tik spēcīga grāmata, kas nelaiž vaļā un rada aizdomīgu kamolu kaut kur kakla rajonā.

  4. Atšķirībā no citiem lasītajiem Ikstenas darbiem daudz lakoniskāka un līdz ar to arī spēcīgāka un izteiksmīgāka grāmata. Un lasot ir sajūta, ka tas ir rakstīts no sirds, nevis pēc pasūtījuma, kas stipri vairāk ir jūtams pārējos sērijas romānos.Katrā ziņā labs stāsts par mātēm un meitām, depresiju, brīvību, dzīvotgribu un sievišķību uz pelēcīgā padomju laika fona.

  5. Nora Ikstena’s Soviet Milk is a powerful novella that explores motherhood, the freedom to pursue your calling and life under Soviet rule.I read it on a long train journey and finished it feeling as if my heart would break, for the story within its 190 pages is so unbearably sad. Not only does it show how an oppressive political regime thwarts an individual’s ability to fulfil their potential and stifles their intellectual freedom, it also shows the long-lasting repercussions on mothers and d [...]

  6. Cik droši tomēr ir akadēmijā, kur klasika, lugas un teorija nevar tikt tev aiz ādas, jo šī grāmata, kuru izvēlējos lasīt tikai savas gribas dēļ, man tagad sāp un varbūt man šīs sajūtas nemaz nepietrūka.Jebkurā gadījumā. Man patīk, kad raksta par sievietēm, man patīk, kad sieviete raksta par sievietēm, par mātēm, meitām, mātes mātēm, Sarafimām un Jesēm. Turklāt, nevis tikai patīk, bet arī aizskar. Līdz ar to šķiet, ka tā vēstures daļa, šoreiz kaut kā p [...]

  7. Man kļuva skaidrs, ka Noras Ikstenas daiļradi es nespēju izprast. Neviena no grāmatā nojaušamajām problēmām manī neizraisīja empātiju, neskatoties uz to, ka parasti viegli pārceļos iedomu pasaulē un pārņemu grāmatu piedāvāto noskaņu. Sistēmas apraksts neradīja bezcerības, bezpalīdzības vai dusmu sajūtu, vēlmi sist ar dūri uz galda un saukt: "Nu kā tā? Kāpēc tāda netaisnība? Revolūciju! Brīvību!" Tas bija pelēks, izplūdis fons, kas atstāja mani vienaldzīg [...]

  8. Kur es maldījos šos pēdējos gadus? Kamdēļ man bija jāiziet nebeidzami ārzemju literatūras labirinti, pārvērtēto mūsdienu romānu līkloči un apšaubāmu latviešu literātu takas, lai beidzot atrastu šo. Romānu, kas no vāka līdz vākam ievelk savā pasaulē, izstāsta līdz mielēm smeldzīgus un šķietami pazīstamus likteņstāstus, atklāj to, cik dažādi var tikt uztverta mātes un meitas loma. Un tam visam pa vidu Latvijas 20. gadsimta vēsture. Tāda, kuru mācīja skol [...]

  9. Throughout my childhood the smell of medicine and disinfectant replaced the fragrance of mother’s milk.My grandmother and step-grandfather were the closest thing I had to parents. My mother stood somewhere outside her family. Our lives revolved around her - but not for maternal nurturing. One of the pleasures of translated fiction is reading literature from different languages and countries and I think this is the first Latvian novel I have read. Thanks are due to the translator, Margita Gaili [...]

  10. Grāmata, kurā par savu dzīvi stāsta māte un meita. Pagāja laiciņš, kamēr pieradu pie tā, ka stāstītājas runā pamīšus (te māte, te meita), taču personīgi man tas īpaši netraucēja, jo skaudrums piesātināja viņu abu sacīto, virzot sižetu uz priekšu un radot bezgala daudz pārdomu par Padomju laiku tieksmi vienādot cilvēkus, par cilvēka nevēlēšanos dzīvot, par mātes un meitas mainīšanos lomām, par pieaugšanu, par brīvību un nebrīvību, par nodevībām, par [...]

  11. Mani visu šo grāmatu, tāpat kā lasot "Sadzirdēti. Zvannieku stāsti", pavadīja iekšējās asaras. Tās bija neizbēgamas. Asaras un sāpes.Es dažreiz domāju, kā var izteikt pateicību rakstniekam par to, ka viņš ir, par to, ka viņš raksta, par to, ka viņš nodod to informāciju, to pieredzi, tās emocijas, par to, ka manī atveras tie dziļie slāņi, par kuru eksistenci es citādi nemaz neuzzinātu, par to, ka mēs jūtam vienādi vai līdzīgi, par to, ka mēs redzam vienādi va [...]

  12. Iespaidīgi. Ļoti. Izlasīju vienā piesēdienā, divu tējas krūžu garumā. Ar ko lai sāku, viss pārāk personisks, vide un noskaņas tik pazīstamas no manis pašas bērnības. Un lai arī romāns rakstīts kā 20. gs. liecība, laikmets tomēr tas nav būtiskākais, par ko runā šī grāmata. Visi laikmeti ir sarežģīti, visi likteņi – slikteņi. Joks. Autore apbrīnojami prasmīgi, ļoti piezemēti, bez patosa runā par 20. gs. un visos citos gadsimtos aktuāliem jautājumiem – [...]

  13. Man ir tāda nelāga īpašība, ka grāmatas bieži vien sāku lasīt, jau iepriekš izlēmusi, ko par tām domāju. It sevišķi, ja runa ir par mūsdienu latviešu literatūru, kurā manas nepilnīgās zināšanas un nevēlēšanās iedziļināties sajauc vienu autoru ar otru un sapludina visas grāmatas vienā lielā, neizpiņķerējamā kamolā, kam nav ne gala, ne malas, ne īsti arī jēgas.Tā, bieži vien lasot grāmatu, es ne tikai lasu tās stāstu, bet paralēli cenšos lauzt savu p [...]

  14. Atklāti sakot, es biju gaidījusi kaut ko trakāku. Lai gan, iespējams, to lielo smeldzi es nespēju līdz galam sajust, jo man neizdevās romānu izlaist caur sevi, savienoties ar to kā kontaktdakšai ar kontaktligdzu. Paliku kaut kur maliņā, gribēdama izpļaukāt māti. Bet, ja abstrahējamies no varoņu personībām, kas var patikt un var nepatikt, tad šī ir augsta ranga literatūra, to nevar noliegt.

  15. Stāsts par mātes un meitas attiecībām un trešo šajās attiecībās- depresiju. Jā arī padomju laiki ar savu dubultmorāli bija fonā. Tomēr depresija ir depresija jebkurā politiskajā sistēmā. Grāmatas finālā labi parādīts, ka sistēma vai fons var mainīties, bet tas pats no sevis nerisina mentālās problēmas. Katrā ziņā izlasot, bija par ko padomāt.

  16. Teju prieks, ka šī ir pirmā šogad pabeigtā grāmata. Patiesībā, vienā rāvienā izlasītā. Kā piesēdos, tā nevarēju atrauties un dažās stundās cauri. Domājamais gabals, tādu jocīgu garšu mutē atstājošais gabals. Grāmata, kas rada spēcīgu vēlmi paņemt telefonu un piezvanīt mammai, lai pateiktos par laimīgo bērnību.

  17. Soviet Milk, by Nora Ikstena (translated by Margita Gailitis), is the first title in Peirene Press’s new Home In Exile series. It is set in Latvia during the years of Russian occupation, between 1969 and 1989. It chillingly depicts how ordinary lives are scarred by a regime that works to control how people think, rewarding informants and punishing those who will not conform to state sanctioned voice and behaviour.The story is told from the points of view of two women, an unamed mother and her [...]

  18. Kaut kā esmu drusku vīlusies. Stāstā bija grūti iešūpoties. Tā nemitīgā kadru maiņa no mātes uz meitu, uz kleitu vecomāti bija pārbaudījums pacietībai, jo, kamēr neesi iepazinis galvenos tēlus, ir grūti vispār saprast un izsekot, no kura skatu punkta uz dzīvi tiek raudzīts. Turklāt tie nogriežņi tik īsi. Vienbrīd sajutos kā kaķis, kuram pie purna zibina rotaļu peli:Kad tikts teju līdz pusei, tad stāsts sāk beidzot raisīties. Sāku sarast ar galvenajiem darboņie [...]

  19. Ārkārtīgi skaista un sāpīga grāmata. Nezinu, ko iesākt ar burtiski fiziskajām sāpēm, kuras izjūtu pēc izlasīšanas. Vairāk šeit - naktsskapitis/201

  20. Drusku par daudz atgādināja padomju laikā tulkotos ārzemju stāstus par kapitālisma izpostīto cilvēcību, kas te bija izkāpuši spogulim otrā pusē. Bet tādi laikam ir šī žanra noteikumi, un Ikstena to raksta ar patiesu pārliecību.

  21. Kā jebkurš 90to gadu bērns es bērnībā spēlējos ar rubļiem un citu padomju simboliku. Bija arī tāda spēlīte, kur bija attēloti visu draudzīgo republiku karogi, tai skaitā Latvijas PSRS. Es nekad uz šiem karogiem neesmu skatījusies kā uz karogiem, vai rubļiem kā naudu. Vai padomju laiku kā reālu laiku, kad mani vecāki pavadīja lielāko daļu savas dzīves. Tas vienmēr turpat caur stāstiem bija, bet nekad no neviena stāsta es nespēju tur iedzīvoties un just, ka tas ir [...]

  22. Aizkustinoši līdz asarām par mūsu brīvību un vēsturi, par kuras daļu es kļuvu. "ne visiem ir lemts piedzimt, bet visi nomirst", daudzi nespēj izjust un izprast brīvību, vai man ir tiesības nopelt tos, kuri tika audzināti PSRS laikā.ņu dvēseles bija sagrautas un izvarotasru būt laimīga un pateicīga, kā piedzimu 1985.tajā. piedzimu lai kādreiz nomirtu.

  23. Bet kāpēc viņš apēda savu bērnu, es vaicāju mātei. Droši vien glāba viņu no būra, teica māte un cieši apkampa mani.

  24. What an amazing story about the relationship between mother and daughter. It is universal story with so many layers. It's told from both perspectives and also from very trouble time of Latvia before the independency and under the Soviet Union. Thanks to Peirene Press, this book has been translated into English.Hope all future books from Nora Ikstena will be translated too. She is definitely one to watch.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *